آئین نامه 96 بیمه مرکزی

شورای عالی بیمه در اجرای ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری ، مصوب جلسه مورخ 1396/07/08 آیین نامه نمایندگی فروش بیمه های زندگی را مشتمل بر 15 ماده و 2 تبصره به شرح ذیل تصویب نمود :

ماده 1 – نماینده فروش بیمه زندگی که در این آیین نامه اختصارا نماینده فروش نامیده می شود ، شخصی است حقیقی که بر اساس ضوابط این آیین نامه ، در ازای دریافت کارمزد مندرج در قرارداد فی ما بین ، مجاز به فروش و عرضه بیمه های زندگی انفرادی به نمایندگی از طرف موسسه بیمه ذیربط می باشد .

ماده 2 – موسسه بیمه می تواند در رشته بیمه زندگی انفرادی به اشخاص حقیقی واجد شرایط پروانه نمایندگی فروش اعطا نماید . نماینده فروش باید واجد شرایط زیر باشد :
– تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران
– اعتقاد به ادیان رسمی کشور
– داشتن گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا هر نوع معافیت قانونی در مدت قرارداد نمایندگی فقط برای مردان
– دارا بودن حداقل مدرک دیپلم
– نداشتن سوء پیشینه و محکومیت کیفری موثر
– عدم اعتیار به مواد مخدر
– طی دوره آموزش نظری و عملی مورد تایید موسسه بیمه و اخذ گواهینامه مربوطه
– موفقیت در آزمون نمایندکی فروش بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
* تبصره : بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران می تواند برگزاری آزمون نمایندگی فروش را به پژوهشکده بیمه ، سندیکای بیمه گران ایران یا انجمن های حرفه ای و صنفی مورد تایید بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران واگذار نماید .

ماده 3 – پروانه نمایندگی فروش توسط موسسه بیمه با رعایت الزامات این آیین نامه صادر خواهد شد . مدت اعتبار قرارداد و پروانه نمایندگی در آغاز فعالیت نمایندگی حداکثر سه سال است و موسسه بیمه می تواند با رعایت مفاد این آیین نامه و احراز شرایط مربوطه ، پروانه وی را برای دوره های حداکثر پنج ساله تمدید نماید . در هر حال اعتبار پروانه نمایندگی فروش منوط به اعتبار قرارداد نمایندگی فروش است .

ماده 4 – موسسه بیمه مکلف است در قرارداد نمایندگی فروش موارد زیر را درج نماید :
– مشخصات و نشانی طرفین قرارداد
– حدود اختیارات ، حقوق و تکالیف متقابل فروش و موسسه بیمه
– مدت قرارداد
– میزان کارمزد پرداختی
– میزان و نوع تضمین دریافتی از نماینده فروش و چگونگی استفاده و استرداد آن
– موارد تحدید و تعلیق فعالیت نماینده فروش
– موارد لغو و فسخ قرارداد از سوی نماینده فروش و موسسه بیمه
– نحوه دریافت حق بیمه و واریز به حساب موسسه بیمه ذیربط
– ممنوعیت نماینده فروش از رقابت مکارانه و ناسالم با موسسه های بیمه ، دلالان رسمی بیمه و سایر نمایندگان بیمه و نیز انجام تبلیغات سوء علیه آنان
– ممنوعیت نماینده فروش از اخذ یا انجام نمایندگی برای موسسه های بیمه دیگر در مدت قرارداد نمایندگی
– ارجاع رسیدگی به اختلافات احتمالی موسسه بیمه و نماینده فروش به هیئت موضوع ماده 14 این آیین نامه
– حاکمیت مقررات آتی شورای عالی بیمه بر قرارداد نمایندگی از تاریخ لازم الاجرا شدن مصوبات شورای عالی بیمه
– مسئولیت بیمه گر و نماینده فروش به حفظ اسرار بیمه گذاران ، بیمه شدگان و سایر ذی نفعان

ماده 5 – در صورت فوت یا حجر نماینده فروش و یا اتمام اعتبار پروانه نمایندگی فروش ، طبق توافق و نبودن شرط خلاف در قرارداد نمایندگی فروش ، ارزش پرتفوی نماینده فروش را پرداخت یا با انتقال آن به نماینده فروش دیگر همان موسسه بیمه موافقت نماید . ارزش پرتفوی نماینده فروش و نحوه محاسبه آن نیز با توافق طرفین در قرارداد نمایندگی فروش تعیین می شود .

ماه 6 – کارمزد نماینده فروش نباید از هفتاد درصد میزان کارمزد نمایندگان حقیقی مقرر در آیین نامه کارمزد نمایندگی و دلالی رسمی بیمه (آیین نامه شماره 83 بیمه مرکزی) شورای عالی بیمه و اصلاحات بعدی آن ، تجاوز نماید .

ماده 7 – موسسه بیمه مجاز است آموزش ، هدایت و کنترل نمایندگان فروش موضوع این آیین نامه را به نماینده بیمه موضوع آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه (آیین نامه شماره 75 بیمه مرکزی) واگذار نماید . حقوق ، تکالیف ، مدت همکاری و نحوه حل و فصل اختلافات طرفین در قرارداد همکاری طبق نمونه ای که موسسه بیمه مربوط ابلاغ می نماید ، تعیین خواهد شد . در هر حال بیمه نامه هایی که به پیشنهاد نماینده فروش صادر می شود ، پرتفوی نماینده فروش می باشد .
* تبصره – در این گونه موارد موسسه بیمه مجاز است حداکثر سی درصد کارمزد مقرر در آیین نامه کارمزد نمایندگی و دلالی رسمی بیمه (آیین نامه شماره 83 سورای عالی بیمه) را به نماینده ای که آموزش ، هدایت و کنترل نمایندگان فروش را بر عهده دارد ، پرداخت نماید .

ماده 8 – نماینده فروش موظف است طبق نظر موسسه بیمه ، پیشنهاد بیمه را برای صدور به نماینده بیمه موضوع آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه (آیین نامه شماره 75 بیمه) که آموزش ، هدایت و کنترل وی را طبق ماده 7 این آیین نامه بر عهده دارد یا شعب موسسه بیمه ارایه نماید .

ماده 9 – موسسه بیمه مسئول پاسخگویی و جبران هرگونه خسارت مستقیم و یا غیر مستقیم ناشی از عمد ، تقصیر ، غفلت یا قصور نماینده در رابطه با عملیات بیمه ای موضوع قرارداد نمایندگی در مقابل بیمه گذاران ، بیمه شدگان و اشخاص ثالث می باشد .

ماده 10 – نمایندگان بیمه ، دلالان رسمی بیمه و مدیران و کارکنان آنها و نیز کارکنان و مدیران موسسه های بیمه و بیمه مرکزی ایران نمی توانند تحت عنوان نماینده فروش موضوع این آیین نامه فعالیت نمایند .

ماده 11 – نماینده فروش ملزم به داشتن محل کار نمی باشد .

ماده 12 – موسسه بیمه مجاز به اعطای اجازه صدور بیمه نامه به نمایندگان فروش نمی باشد .

ماده 13 – موسسه بیمه موظف است مشخصات نمایندگان فروش را از طریق سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه (سامانه سنهاب) به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام نماید .

ماده 14 – رسیدگی به اختلافات نماینده فروش و موسسه بیمه با رعایت مواد مربوط در آیین نامه شماره 75 مصوب شورای عالی بیمه و اصلاحات بعدی آن انجام می شود .

ماده 15 – این آیین نامه از ابتدای سال 1398 لازم الاجراست و از آن تاریخ جایگزین آیین نامه شماره 54 و اصلاحات بعدی آن می شود . در صورت وضع مقررات جدید توسط شورای عالی بیمه ، مقررات مذکور از تاریخ لازم الاجرا شدن بر شرایط قرارداد نمایندگی حاکم خواهد بود .